โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559

โรงเรียน : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 333 คน


รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

1.       นางกรรณิกา สิงมาดา                         5. นางอัจฉรา วันดี              

2.       นางวิมลรัตน์ คุณเวียน                       6. นางลัดดา ปักสังคะเนย์

3.       นางวันเพ็ญ การสอน                           7. นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน

4.       นางพรทิพย์ ศรีโยไว                             8. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์