โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ครูดีศรีทวีธาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียน : ทวีธาภิเศก สพม.1  (กทม.1)

ระดับ : ระดับสหวิทยาเขต

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 6 คน


ครูเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก ได้รับรางวัล
ครูดีศรีทวีธาฯ ประจำปีการศึกษา 2561