โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียน : ดงเจนวิทยาคม สพม.36

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 28 ธ.ค. 2559 โดย : ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล จำนวนผู้เข้าชม 14 คน


ชื่อสื่อนวัตกรรม      บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ 
      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อผู้ศึกษา             นางสาวชไมพร สุธรรม
โรงเรียน               โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

    บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเสมือนจริง                 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนเสมือนจริงและ      เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก ( = 4.83, S.D. = 0.23) มีคุณภาพด้านสื่อและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับดีมาก (   = 4.46, S.D. = 0.34) มีผลการเรียนของนักเรียน     หลังเรียนด้วยบทเรียนเสมือนจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05       ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเสมือนจริง เรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, S.D. = 0.49)