โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

“การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยระบบการเรียนรู้ (Learning System)” ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของโรงเรียน (PROMMA Model)

โรงเรียน : พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : Wassana Ngernthong จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


        โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ในปี 2553 และเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรใช้แนวคิดหลักสูตรอ้างอิงมาตรฐาน (Standards based Curriculum) โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมาย โรงเรียนต้องพิสูจน์ความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียนว่าพร้อมที่จะทำงานในระบบใหม่ คือ การใช้มาตรฐาน เป็นเกณฑ์ที่ต้องพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนให้ถึงมาตรฐาน ในที่สุดโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Intensive School) ผ่านการประเมินในระดับโรงเรียนในการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) และได้รับการประกาศให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพัฒนาการของโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) ตั้งแต่หมวด 1 – 6 โรงเรียน Intensive School ระดับโรงเรียน (SCQA) ในปีพุทธศักราช 2557
ต่อมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเป้าหมายสำคัญ คือ “บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอด” ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหาร งานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ จนได้จัดทำรายงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่หมวด 1 จนถึงหมวด 7 ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์กร  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียน  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการดำเนินการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปีพุทธศักราช 2558
       โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีที่มีการจัดการศึกษายาวนานกว่า 100 ปี จึงทำให้เกิดลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร คือ องค์กรแห่งการมีส่วนร่วม ส่งผลให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อกำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2558 ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า " โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก"
     ทั้งนี้ โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานของกลุ่มวิชาการด้วยระบบการเรียนรู้ (Learning System) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งผลลัพธ์ขององค์กร โดยคณะครูและบุคลาการในโรงเรียน มีการทบทวนวิสัยทัศน์ ร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานในระบบ และใช้แนวความคิดหลักของ PROMMA Model ตามภาพ จนก่อให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนางานของกลุ่มวิชาการได้อย่างเป็นระบบ
     อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการ โรงเรียนจะมีระบบการดำเนินการปรับปรุงงานทั้ง 3 ระบบ 6 กลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร ด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA เพื่อให้บุคลากรนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ พร้อมรับกับการประเมินทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  และยังเป็นยกระดับกระบวนการปรับปรุงงาน ให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน และทำให้งานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ