โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การพัฒนาครูใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนนาดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

โรงเรียน : นาดีวิทยา สพม.33

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 3 ก.ย. 2561 โดย : จีรา ศรีไทย จำนวนผู้เข้าชม 5 คน


โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.33 สนองนโยบาย สพฐ.โดยพัฒนาครูใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระและทุกชั้นเรียน บูรณาการกับนโยบายเขตพื้นทีการศึกษาในการนิเทศการสอนเดือนละ 1 ครั้ง