โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการชมรม rsc มีจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

โรงเรียน : พิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.20

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : อื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : 6 ธ.ค. 2560 โดย : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการ  RSC  มีจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โรงเรียนพิลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน"