โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงงานคอมพิวเตอร์ หก.ว. เป็นเลิศ

โรงเรียน : ห้วยกรดวิทยา สพม.5

ระดับ : ระดับภาคฯ

กลุ่มสาระฯ : การงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : 20 ก.พ. 2562 โดย : สุเมธ ราชประชุม จำนวนผู้เข้าชม 57 คน


หลักการและแนวคิดกระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
 ตอนที่ 1 รเตรียมก
           1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง ค่านิยม
ความเชื่อ การต่างประเทศ ปัญหาและความต้องการ
           2. วิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นโยบายของโรงเรียนห้วยกรดวิทยาและที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงหรือเชิงรุก (Active Learning : AL) Thailand 4.0
และทักษะในศตวรรษที่ 21
           3. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในรายวิชาคอมพิวเตอร์
           4. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
           5. นำผลสรุปการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communicaty :
PLC) ของครูการงานอาชีพมาใช้ในการกำหนดปัญหา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
           6. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูการงานอาชีพ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)

           7. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางและวิธีการดำเนินงาน

ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ขั้นตอนการดำเนินการตาม Flow Chart
ขั้นตอน 1.0 กำหนดปัญหา
ขั้นตอน 2.0 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ขั้นตอน 3.0 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นตอน 4.0 วิจัย / ศึกษาปัญหา
ขั้นตอน 5.0 วางแผนการดำเนินงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
ขั้นตอน 6.0 นำแผนไปปฏิบัติ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)
ขั้นตอน 7.0 กำกับและติดตามการดำเนินงาน
ขั้นตอน 8.0 วัดและประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุง พัฒนา
ขั้นตอน 9.0 สรุป รายงานผล และนำเสนอผลงาน
ขั้นตอน 10.0 นำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง