โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ของผลการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (จำนวน)

# เขตตรวจราชการ จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป รวม

ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (ร้อยละ)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป %

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0