โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม.27

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 21 ก.ย. 2561 โดย : สุภาพร ดวงพรม จำนวนผู้เข้าชม 4 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยังคงอัญเชิญ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเป็นแนวทางปฎิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้การดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยได้นำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่ง  สิ่งอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอำนวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น  ด้วยเหตุผลข้างต้น      ทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือยทำให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได้    อันจะเป็นประโยชน์           ต่อครอบครัว  และชุมชน โรงเรียนบ้านป่าบงจึงได้จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน    การเพาะเห็ดฟาง  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว  การทำงานใบตองโดยการจัดทำโครงการนี้ขึ้น
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยังคงอัญเชิญ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเป็นแนวทางปฎิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล  เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้การดำรงชีวิตของคน ในสังคมไทยได้นำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่ง  สิ่งอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอำนวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น  ด้วยเหตุผลข้างต้น      ทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือการดำรงชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือยทำให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการดำรงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได้    อันจะเป็นประโยชน์  ต่อครอบครัว  และชุมชน โรงเรียนบ้านป่าบงจึงได้จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้าน    การเพาะเห็ดฟาง  การทำไม้กวาดทางมะพร้าว  การทำงานใบตองโดยการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

 
วัตถุประสงค์ 1  เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2  เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
3   เพื่อให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

 
เป้าหมาย 1  ด้านคุณภาพ (Quality)
1.1 นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง  นำหลักการไปปฏิบัติสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและกล้าแสดงออก
2  ด้านปริมาณ (Quantity)
2.1        บุคลากรในโรงเรียนทุกคน  มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนักเรียนทุกคนกล้าแสดงออก  ตลอดจนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

 
ระยะเวลา 14 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พํมนาวิทยา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
2 นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ

 
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่าย
กิจกรรมและงบประมาณ งบประมาณ ลักษณะงบประมาณที่ใช้ สถานที่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ
กิจกรรมที่ 1  ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมที่ 2  เพาะเห็ดฟาง
กิจกรรมที่ 3  ปลูกสมุนไพร
1,000

1,000
500
 
-
-

 
-
-
-
 
   1,000

1,000
500

 
  รร.ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รวมงบประมาณ 5,000     5,000    
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1