โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายเติมเต็มความรู้

โรงเรียน : บัวเชดวิทยา สพม.33

ประเภท : โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน : 4.45

เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : นุชรี ผิวละออง จำนวนผู้เข้าชม 78 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายเติมเต็มความรู้
ประเภท โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา           จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สาม ได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนาผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติให้สูงขึ้น โดยพัฒนาการสอนซ่อมเสริมให้มีทักษะวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ  จัดเนื้อหา กิจกรรม สื่อ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบให้เหมาะสม ที่มีทักษะพื้นฐานของผู้เรียนกลุ่มอ่อน ปานกลาง เก่งผู้เรียนได้เรียนเต็ม ตามหลักสูตร เต็มตามศักยภาพ   และเน้น นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอันจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          โรงเรียนบัวเชดวิทยา  ตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด เพื่อยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาต่อไป
 
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ มานำไปใช้ในการเรียน
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในกิจกรรมเชิงวิชาการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
 
เป้าหมาย          ด้านปริมาณ
          3.1 เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 100  ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
         ด้านคุณภาพ
             ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านค่ายวิชาการทำให้ผู้เรียน มีความสุข สนุกสนานในกิจกรรมเชิงวิชาการ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                   
 
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ตัวชี้วัด          ด้านปริมาณ
          3.1 เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 100  ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
         ด้านคุณภาพ
             ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านค่ายวิชาการทำให้ผู้เรียน มีความสุข สนุกสนานในกิจกรรมเชิงวิชาการ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                   
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผู้นักเรียนร้อยละ 100  ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
  • ผู้เรียนมีประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ มานำไปใช้ในการเรียน
  • ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในกิจกรรมเชิงวิชาการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
สรุปคะแนนประเมิน 4.45
ไฟล์ประกอบ 09โครงการค่ายวิฃาการ.doc
ขั้นเตรียมการ
1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน แนวทางการติดตามงาน ของระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.ศึกษาผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมและโครงการของ โรงเรียนที่ผ่านมา
3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตาม โครงการ
4.เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียน
 
ขั้นดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
2. ดำเนินงานตามโครงการ
     2.1 กิจกรรมค่ายวิชาการส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา
     2.2 กิจกรรมค่ายสานต่อทอฝัน
     2.3 กิจกรรมค่ายเติมเต็มความรู้
     2.4 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
     2.5 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
     2.6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
     2.7 กิจกรรมค่ายภาษาไทย
     2.8 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     2.9 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด
 
ขั้นสรุปและรายงาน     1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ
    2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร
 
งบประมาณ 393,430.00 บาท
การบรรลุตัวชี้วัด  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
  1. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 100  ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ

สำรวจ

แบบสำรวจ
ด้านคุณภาพ
        ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียน มีความสุขสนุกสนานในกิจกรรมเชิงวิชาการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

สอบถาม

 

แบบสอบถาม

 
ความพึงพอใจ ดี
ปัญหาและอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ ควรจัดทุกปี และเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมค่ายเติมเต็มความรู้
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1