โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

บูรณาการความพอเพียงกับเรื่องของขยะ

โรงเรียน : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.36

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : สาริณี เพชรใจศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 14 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม บูรณาการความพอเพียงกับเรื่องของขยะ
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา              ในการจัดการศึกษาและให้บริการความรู้แก่นักเรียน  ยังมีปัญหาในบางจุดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  คือปัญหาการใช้ชีวิตที่ขาดการยั้งคิด  ติดความหรูหรา ไม่พึ่งพาความพอเพียง  ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอย่างมากมาย  การจัดกิจกรรมบูรณาการความพอเพียงกับเรื่องขยะ  จึงเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง  ให้นักเรียนให้เรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของความพอดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม  ให้เป็นจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาตลอดมา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
2. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลมาจากขยะ และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
3.  เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ผุ้ปกครอง  และชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชน 
4.  จัดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการ และการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม  ร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการความพอเพียงกับเรื่องขยะ 
   2. นักเรียนแกนนำมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะเบื้องต้น และนำผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติการในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม  ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการความพอเพียงกับเรื่องขยะ  มีความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ดี บนวิถีแบบพอเพียง  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   2. นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการความพอเพียงกับเรื่องขยะ  อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระยะเวลา 16 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด 16  พฤษภาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการความพอเพียงกับเรื่องขยะ มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ดี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   2. นักเรียน  ครู และผู้ปกครอง มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม  มีการจัดการขยะภายในสถานศึกษา และชุมชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ และตำบลตาดควันได้ดีมากยิ่งขึ้น
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1