โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียน : สุรวิทยาคาร สพม.33

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 5

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย : สาวิณี ฉิมพาลี จำนวนผู้เข้าชม 14 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา 14 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 5
ไฟล์ประกอบ รายงาน
ขั้นเตรียมการ ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๒. ประชุม อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ
ขั้นดำเนินการ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
๒. ขับเคลื่อน เผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่สาธารรชน
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ๑. ถอดบทเรียนผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๒. ถอดบทเรียนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อสาธารณชนทั่วไป
ขั้นสรุปและรายงาน ๑. สรุปผลกา้รดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้และเข้าใจและมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
๒. นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และนักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงระดับมาก
งบประมาณ งบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
การบรรลุตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจนักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงระดับมาก
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
ข้อเสนอแนะ ดำเนินการและขยายผลต่อไป
รูปภาพประกอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1