โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE

โรงเรียน : สุรวิทยาคาร สพม.33

ประเภท : โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Science Classroom : ESC)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย : สาวิณี ฉิมพาลี จำนวนผู้เข้าชม 16 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
ประเภท โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Science Classroom : ESC)
ปีการศึกษา 2554
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ จำเป็นต้องพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพทุกมิติ สร้างพลังสมอง ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ในระดับสูง เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเป็นที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพทุกมิติ สร้างพลังสมอง ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ในระดับสูง
เป้าหมาย ๑. พัฒนานักเรียนในโครงการและห้องเรียนคู่ขนานระดับชั้นละ ๗๐ คน
๒. นักเรียนทักษะกระบวนการขั้นสูง สามารถศึกษาต่อและหรือเป็นนักเรียนทุนของประเทศชาติและหรือถูกคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ระยะเวลา 14 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ตัวชี้วัด นักเรียนมีทักษะกระบวนการขั้นสูง สามารถศึกษาต่อและหรือเป็นนักเรียนทุนของประเทศชาติและหรือถูกคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทักษะกระบวนการขั้นสูง สามารถศึกษาต่อและหรือเป็นนักเรียนทุนของประเทศชาติและหรือถูกคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๘๐
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ เงินบำรุงการศึกษาที่ผู้ปกครองชำระ 10,191,048 บาท
การบรรลุตัวชี้วัด นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่เลือกไว้
ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ปัญหาและอุปสรรค อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัตการขั้นสูงยังไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีงบประมาณสนับสนุนในด้าน อาคาร ห้องปฏิบัติการ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1