โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

แข่งขันทักษะเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย

โรงเรียน : สามัคคีวิทยาคม สพม.36

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : นางสาวปรารถนา  ศิริกัน จำนวนผู้เข้าชม 11 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม แข่งขันทักษะเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา หลักการสำคัญตามอุดมการณ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตให้สังคมทุกภาคส่วนมีการจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของผู้เรียนและจุดเน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย จุดเน้นการยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องตามบริบทความต้องการของกลุ่มสาระฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะทางภาษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนในโครงการ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
เป้าหมาย  เป้าหมายเชิงปริมาณ
    1 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีผลการเรียน 4 ในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
     1 นักเรียนมีผลงานการพัฒนาทักษะทางภาษามีระดั[คุณภาพระดับดีขึ้นไป
ระยะเวลา 10 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตัวชี้วัด ผลผลิต
        1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
        2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางภาษา และมีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
        3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยในโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงาน
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ 1. ประชุม วางแผน และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
ขั้นดำเนินการ 1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแทน 3. จัดครูเข้าสอนเพื่อเพิ่มความรู้และเตรียมนักเรียนก่อนไปแข่งขัน 4. นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย 
ขั้นตรวจสอบประเมินผล   1. ครูผู้รับผิดชอบเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
ขั้นสรุปและรายงาน  1. นำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้บรรลุผลต่อไป
งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,680 บาท
        1 อุดหนุนรายหัวนักเรียน
การบรรลุตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ความพึงพอใจ 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ปัญหาและอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
รูปภาพประกอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1