โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งรู้ใน ท้องถิ่น 2561

โรงเรียน : ธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม.15

ประเภท : โรงเรียนประชารัฐ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : แอซะห์ ดอเลาะ จำนวนผู้เข้าชม 52 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งรู้ใน ท้องถิ่น 2561
ประเภท โรงเรียนประชารัฐ
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) 2553   นั้น มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
ด้วยแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุไว้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. .2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) 2553 นั้น ซึ่งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งรู้ในท้องถิ่น  2560  โดยใช้แหล่งการเรียนภายในโรงเรียนและแหล่งรู้ในท้องถิ่นบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบร่วมกับการเรียนโดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งรู้ในท้องถิ่น
2.2  เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
2.3  เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และในท้องถิ่นอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 เรื่อง
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน อย่างน้อย       
ปีการศึกษาละ 4 รายการ                             
          - มีการจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                    - นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น ชุมชน
                    - ครูมีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแบบบูรณาการ
                    - ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
 
ระยะเวลา 14 พ.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ และแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัด 1 ทุกกลุ่มสาระฯมีทะเบียน/สถิตการใช้/แหล่งเรียนรู้
2 ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3 บูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น
4 นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1