โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา

โรงเรียน : หนองตูมวิทยา สพม.38

ประเภท : โรงเรียนโครงการทวิศึกษา

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย : นางสาวราตรี  ทองอ่อน จำนวนผู้เข้าชม 13 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา
ประเภท โรงเรียนโครงการทวิศึกษา
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ และได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตลอดจนถึงการเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกำหนดมาตรการจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นโรงเรียนหนองตูมวิทยาจึงได้ตกลงร่วมมือกันกับวิทยาลัยสารพัดช่างในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้น
 
วัตถุประสงค์ 2.1  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
      2.2เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
            3.1.1  ผู้เรียนโรงเรียนหนองตูมวิทยา สายศิลป์ – ทั่วไป ร้อยละ 90สามารถทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ และภูมิใจในผลงานของตนเองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
           3.1.2  ผู้เรียนโรงเรียนหนองตูมวิทยา สายศิลป์ – ทั่วไป ร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน
           3.1.3  ผู้เรียนโรงเรียนหนองตูมวิทยา สายศิลป์ – ทั่วไป ร้อยละ 90 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      3.2  เชิงคุณภาพ
           ผู้เรียนโรงเรียนหนองตูมวิทยา มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงานทุกคน
 
ระยะเวลา 15 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา
ตัวชี้วัด 1. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์      
2.ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. รู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
  2. นักเรียนมีทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  1. นักเรียนรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1