โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

โรงเรียน : หนองตูมวิทยา สพม.38

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย : นางสาวราตรี  ทองอ่อน จำนวนผู้เข้าชม 20 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา                 เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
                    เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
                    เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด  หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการดำรงชีวิต (ความรู้คู่คุณธรรม
      

                   โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้านสติปัญญา  ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่   ดี   เก่ง   มีสุข  และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ดั่ง เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ หลักการดำเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับคำว่า   ความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม      
 
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
    3.  เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
    4. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
เป้าหมาย      3.1  ด้านปริมาณ
           3.1.1  นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
            3.1.2  นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
       3.2   ด้านคุณภาพ
             3.2.1  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น
              3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
 
ระยะเวลา 15 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา
ตัวชี้วัด ผลผลิต
   ด้านปริมาณ
1.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
2.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
ด้านคุณภาพ
1.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ผลลัพธ์
1. ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
2. ร้อยละ ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ       1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มีสมาธิ  ปัญญา                  
          ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
      2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
      3. นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุข
      4. ชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและให้การยอมรับโรงเรียนมากขึ้น
      5. นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1