โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 2560

โรงเรียน : สุราษฏร์พิทยา สพม.11

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 4.69

เผยแพร่เมื่อ : 28 ก.ค. 2563 โดย : ภัทรพร ช่วยชนะ จำนวนผู้เข้าชม 3436 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 2560
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง มีความสามารถในการร่วมมือทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพสูงเข้าโครงการด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award : TQA )
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1 ตลอดมาจึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และคำนึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด
2. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
     1.    ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ ร้อยละ 100
  1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
  2. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70
  3. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ระดับ ดี ขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 70
  1. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ระดับ ดี ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70                           เชิงคุณภาพ
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง สามารถใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร นำเสนอผลงาน โต้แย้งให้เหตุผล และเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งมีความสนใจเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมีวิจารณณาณ
รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา และการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยมีหลักคิดที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4. นักเรียนทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนอง และมีความสามารถในการผลิตผลงาน
ด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง
5. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึก
ในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 
ระยะเวลา 1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ
ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ
1 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน วัดและประเมินผลการเรียน แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้
2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้
3 ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้
4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้
5 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิเคราะห์ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบบรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
6 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 
สรุปคะแนนประเมิน 4.69
ไฟล์ประกอบ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา.pdf
ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการ
- ประชุมชี้แจง/กิจกรรม
ขั้นดำเนินการ   - พัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   - ส่งเสริมการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
   - ส่งเสริมการกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   - ส่งเสริมการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ( IS )
   - ส่งเสริมการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ติดตามผลประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน สรุปและรายงานผล
งบประมาณ
ที่ รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าจ้าง/เบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน/อื่นๆ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม (บาท)
1 ค่าตอบแทนวิทยากร คน - 50,000 50,000
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ คน - 80,000 80,000
3 ค่าบำรุงสถานที่ อาหาร อาหารว่าง วัน - 30,000 30,000
3 ค่าเอกสาร  วัสดุ อุปกรณ์ ชุด - 30,000 30,000
รวม 190,000
การบรรลุตัวชี้วัด
ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับความสำเร็จ
1 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ดี
2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดีมาก
3 ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ดีมาก
4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ดี
5 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดีมาก
6 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ดี
ความพึงพอใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในระดับ ดี เนื่องจาก 
       1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสถานศึกษา ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมาณ     เพื่อรองรับการอบรมและศึกษาดูงาน การจ้างครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และรองรับการขาดแคลนครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งจ้างการจ้างลูกจ้างเพื่อไว้ส่งเสริมการทำงานในสำนักงานกลุ่มบริหารเพื่อลดภาระงานอื่นๆ
        2) สถานศึกษาได้จัดให้ครูสอนตรงกับวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ กำหนดให้ครูต้องศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน และข้อมูลปัญหาของผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
      3) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่ายและคนในชุมชน เช่น เป็นศูนย์อาเซียน ศูนย์ภาษาจีน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้วย สร.โมเดล และสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
      4) ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ
      5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา และทุกกลุ่มสาระฯผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 3 ขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 50
      6) ผู้เรียนมีความสามารถ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม
     7) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม
     8) ผู้เรียนมีความพร้อม ในการรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน
     9) ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถเลือกใช้ สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

     10) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมภิบาล     มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา  มีความตั้งใจและความพร้อมในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
      11) โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จึงแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์กรในทุกด้าน องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยเครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และองค์กรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการจัดการเรียน    การสอนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากล      
    12.) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้มแข็งและมีส่วนในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 
ปัญหาและอุปสรรค     1) ผู้เรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในบางกลุ่มสาระฯ ต่ำกว่าร้อยละ 50 
    2) ผู้เรียนขาดการออมเงิน ไม่รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีค่านิยมตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้อง 
    3
) มีข้อจำกัดเรื่องขนาดของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถขยายได้
    4) มีจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆไม่เพียงพอจึงส่งผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอน 
    

 
ข้อเสนอแนะ      1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีจำนวนลดลง  
     2) สร้างและปลูกฝังการมีวินัยในตนเองให้มากขึ้น
     3
) มุ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ร่มรื่น สวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ เพื่อ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
      4) ขณะนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณและกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ข สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอาคารโดมเพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว
      5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา

       6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อพัฒนาตนเอง
       7) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้


 
รูปภาพประกอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0