โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา)

โรงเรียน : ดงประคำพิทยาคม สพม.39

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : นางสาวจันดี พุ่มพวง จำนวนผู้เข้าชม 15 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา)
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  หมวด 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา และอบายมุข โดยยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสุจริตเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  ให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิให้เกิดปัญญา  และให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ  ปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม  ห่างไกลจากยาเสพติด   มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ   รู้จักช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  และดำเนินชีวิตอยู่ อย่างพอเพียง  โดยยึดหลักปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต   

 
วัตถุประสงค์ 1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา นำไปปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
3  เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบูชาพระคุณของครูอาจารย์
4  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ  ๕   ประการ ของโรงเรียนสุจริต
    ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
5  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด   ห่างไกลจากกัญชา บุหรี่  เหล้า และอบายมุขต่างๆ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
6  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข

 
เป้าหมาย 1  เชิงปริมาณ
                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 - 6   ได้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  100
.2  เชิงคุณภาพ
                   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6    มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุข
 
ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
ตัวชี้วัด สนองมาตรฐานการศึกษาที่         มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน
                                        ตัวบ่งชี้ที่  1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
                                              
สนองกลยุทธ์ สพม.39              ข้อที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
                                        เศรษฐกิจพอเพียง
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท


 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนทุกคนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า 
    ของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข  
๒. นักเรียนมีสมาธิและมีผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

๓. นักเรียนเกิดคุณลักษณะ  ๕   ประการ ของโรงเรียนสุจริต
         ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
๔.  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด   ห่างไกลจากกัญชา บุหรี่  เหล้า และอบายมุขต่างๆ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา

 ๕. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1