โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียน : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.2 (กทม.2)

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : Praetip Klatcharoensuk จำนวนผู้เข้าชม 39 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ในการพัฒนาผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาด้านวิชาการ และด้านคุรธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ความมีจิตอาสา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาศให้นักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้ยในตัวของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ กับสถานการณ์จริง ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้ชีวิตมีคุณธรรมนำทาง ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัรนและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียนด้วย
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
2.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ห้อง 366 คน 
เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ ค่ายสมพลโตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
      นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
  2. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นรูปเล่ม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  มีจิตสำนึกในคุณธรรม    
3. นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. นักเรียนได้รับความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ แบบติดตาม
ขั้นเตรียมการ 1. ติดต่อประสานและจองวันที่เข้าค่ายประสานวิทยากรเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ติดต่อและทำหนังสือถึง แหล่งเรียนรู้ เพื่อกำหนดโปรแกรม ที่ 1 ในการเข้าชม
3. ประชุม วางแผน คณะทำงานจัดค่าย (ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)  มอบหมายภาระงาน

 
ขั้นดำเนินการ 1. ขออนุมัติในการจัดกิจกรรม ประสานส่งเอกสารตามระเบียบพัสดุ /ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ประชุมชี้แจงนักเรียน
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

 
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ประเมินผล โดยเกณฑ์ ดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการทำกิจกรรม
2.  เกณฑ์การให้คะแนนสมุดรายงานการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ขั้นสรุปและรายงาน 1. ประชุมสรุปงาน
2. รายงานผลการดำเนินงานไปยังผู้บริหาร งานแผนงานโรงเรียนผ่านรายงานการติดตามงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ภายใน 115 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ตามลำดับ
งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร           347,700         บาท
งบประมาณที่ใช้ไป                     352,776         บาท
คงเหลือ                                      - 5,076         บาท
หมายเหตุ ตามแผนฯ ได้ประมาณการค่าพาหนะเดินทางรถปรับอากาศ 8 คัน เป็นเงิน 160,000 บาท แต่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นเงิน 168,000 บาท

 
การบรรลุตัวชี้วัด
  1. นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมฯ
  2. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
  3. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นรูปเล่ม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ความพึงพอใจ ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 92.72
ปัญหาและอุปสรรค 1. ร้านค้าที่รับทำอาหารกลางวันทำไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดสรรอาหารเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ทั้งนี้ ครูบางส่วนต้องรออาหารที่โรงเรียนและนำไปแจกให้นักเรียนระหว่างทางที่ทัศนศึกษา
2. การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน และครูประจำรถ
2.1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มาปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้การเบิกอาหารว่างและน้ำดื่มที่จะ
แจกให้นักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับสภาพอากาศมีฝนตก ทำให้ต้องมีการเช็คชื่อนักเรียนบนรถแทน รวมทั้ง จะต้องออกเดินทางจากโรงเรียน ไม่เกิน 7.00 น. เนื่องจากมีนักเรียนในระดับชั้นอื่น ต้องมารอขึ้นรถในสนามหน้าเช่นเดียวกัน
2.2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีคนภายนอกขึ้นมาบนรถนักเรียนขณะแวะซื้อของฝาก

 
ข้อเสนอแนะ
  1. แบ่งการสั่งอาหารมากกว่า 1 ร้าน เพื่อมั่นใจว่าร้านอาหารจะทำอาหารเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย หรืออาจจะมีการสั่งอาหารในพื้นที่ จังหวัดที่นักเรียนไปทัศนศึกษา
  1. กำชับเรื่องการมาปฏิบัติหน้าที่ของครูที่เกี่ยวข้อง และซักซ้อม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง
  1. กำชับ ให้พนักงานขับรถ และพนักงานดูแลรถ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีคนนอกขึ้นมาบนรถในทุกจุดที่มีการแวะระหว่างทาง  หรือจัดให้มีครูที่ประจำรถ จำนวน 2 คน และให้สลับช่วงเวลาอยู่ที่รถเพื่อดูแลนักเรียนขณะที่แวะทุกจุดระหว่างการเดินทาง
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1