โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการสถานศึกษาสีขาาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียน : ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.23

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 5

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา จำนวนผู้เข้าชม 35 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสถานศึกษาสีขาาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2559
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทยและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข  ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคน  และในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน  ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ  รวมทั้งปัญหาอุบัติภัย  ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
          การป้องกันและแก้ไขปัญหา  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  โครงการห้องเรียนสีขาว  จะช่วยให้เยาวชนของโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  เป็นเยาวชนที่มีความรู้  ควบคู่ด้วยคุณธรรม  ไม่ฝักใฝ่อบายมุข  และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
วัตถุประสงค์      2.1  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา  ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา  ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนนำและครูที่ปรึกษา
      2.2  เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน  แนะนำเพื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
     2.3  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้  ความ เข้าใจ  ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
     2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนำประจำห้อง  และครูที่ปรึกษามีการบริหารจัดการ  ได้อบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  และติดตามประเมินผล
 
เป้าหมาย ด้านปริมาณ
3.1  ด้านปริมาณ
                1)  นักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  ทุกห้องเรียน       
             3.2  ด้านคุณภาพ
                 1)  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทางส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์เอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
                2)  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และปลอดจากอุบัติภัย
                3)  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  โรคเอดส์ เอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
 
ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
ตัวชี้วัด -
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๖.1  ตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการสัมมนาตามโครงการห้องเรียนสีขาว  นำความรู้ทักษะที่ได้จากการ
สัมมนาไปดำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน
          ๖.2  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทาง
ส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
          ๖.3  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และปลอดจากอุบัติภัย
          ๖.๔  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย
 
สรุปคะแนนประเมิน 5
ไฟล์ประกอบ รายงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียน.docx
ขั้นเตรียมการ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
 2. เขียนโครงการสัมมนานักเรียนห้องเรียนสีขาว 
 3. เขียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ  อาสาสมัครสารวัตรนักเรียนห้องเรียนสีขาว
ขั้นดำเนินการ
 1. ดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว
 2. รับสมัครห้องเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว
 3. นำเสนอมาตรฐานและตัวบ่งชี้ห้องเรียนสีขาว ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 4. พิจารณาตั้งเกณฑ์การประเมินให้คะแนนโครงการห้องเรียนสีขาว ของโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
 5. สร้างแบบประเมินให้คะแนน  โดยคณะกรรมการ
 6. นำเสนอครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวพิจารณา  เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 7. ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการลงรายมือชื่อในคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว
ประจำปีการศึกษา  2559  กับผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
 1. ดำเนินการพัฒนาห้องเรียนตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ตกลงกันไว้
ขั้นตรวจสอบประเมินผล 9. คณะกรรมการห้องเเรียนีขาวประเมินกิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละห้อง
 
ขั้นสรุปและรายงาน คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้ครูรับทราบและร่วมกันหาแสนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
งบประมาณ 10,000
การบรรลุตัวชี้วัด สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ    
ความพึงพอใจ ดี
ปัญหาและอุปสรรค                ๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุข  เริ่มในกลุ่มผู้หลงผิดและแพร่กระจายไปสู่กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ  เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา  ทำให้จำนวนคนติดยาเสพติด     ที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
                   ๒. การผลิตและจำหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูงและการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็ว   จนยากในการปราบปราม  มีการสร้างระบบเครือข่ายการจำหน่ายเหมือนสินค้า  จำหน่ายตรงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
                   ๓. สภาพสังคม  ครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนแปลง  ทำให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยงแตกหัก  
เหินห่างและอ่อนแอ
                   ๔. การบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพทำให้ต่างหน่วยงาน  ต่างคนต่างทำ  ขาดความต่อเนื่อง   ผู้ติดยาเสพติดยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้ายเป็นภาระของสังคม  ทำให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
ข้อเสนอแนะ -
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1