โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมเสริมประสบการการเรียนรู้ด้วยดิจิตอลD4D

โรงเรียน : เชียงคำวิทยาคม สพม.36

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : ครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้าชม 16 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเสริมประสบการการเรียนรู้ด้วยดิจิตอลD4D
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา          การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้นั้น แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญตามมาตรา 25 ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ ซึ่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ โรงภาพยนตร์สี่มิติเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตื่นเต้น  สนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
            ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเสนอโครงการภาพยนตร์สี่มิติขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ


 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดปรับปรุงโรงภาพยนตร์สี่มิติเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน
2. เพื่อบริการนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้

 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
เชิงคุณภาพ
     ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้มีการตระหนักถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ มีสื่อการสอนและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงภาพยนตร์สี่มิติ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตัวชี้วัด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเพียงพอเหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. โรงเรียนสามารถให้บริการแก่ชุมชนและสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT
2. ประชุมคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดทำแผนการดำเนินพัฒนาภาพยนตร์สี่มิติ
4.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
ขั้นดำเนินการ พัฒนาโรงภาพยนต์  4 มิติ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ขั้นสรุปและรายงาน สรุปและรายงานโครงการ
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1