โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ)

โรงเรียน : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม.16

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : นายสวัสดิ์ สวาหลัง จำนวนผู้เข้าชม 25 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ)
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา       ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในฝันทุกโรง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน ดั
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ตามเป้าหมายและภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้าน
  2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายและภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้าน
  3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท เป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
เป้าหมาย โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนในฝันที่เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล) จำนวน 2,366 โรง          และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 
ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัด -
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป
๒. มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ของสังคม พร้อมทั้งได้มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกันกระจายอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ รายละเอียดประกอบการจัดสรร
ขั้นเตรียมการ

 ๑. การคัดเลือกโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน เพื่อให้แต่ละอำเภอใช้เป็นแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค ทำเลที่ตั้งเหมาะสม ผู้บริหารและครูมีศักยภาพเพียงพอ และที่สำคัญที่สุดคือได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในท้องถิ่น โดยจะประเมินสภาพจริงของแต่ละโรงเรียนก่อนการพัฒนา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๒๑ โรงเรียนใน ๗๙๕ อำเภอ ๘๑ กิ่งอำเภอและ ๔๕ เขตในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกได้ดังนี้

  • ร้อยละ ๒๘ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่เปิดสอน ๒-๓ ระดับการศึกษา
  • ร้อยละ ๗๒ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา (สศ.)
ขั้นดำเนินการ -
ขั้นตรวจสอบประเมินผล -
ขั้นสรุปและรายงาน -
งบประมาณ -
การบรรลุตัวชี้วัด -
ความพึงพอใจ -
ปัญหาและอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
รูปภาพประกอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1