โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สื่อสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้

โรงเรียน : เชียงคำวิทยาคม สพม.36

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : ครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้าชม 17 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเสพสื่อที่ไม่มี คุณภาพ มุ่งหาแต่ประโยชน์จากเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ประกอบการมีกระบวนการใช้สื่อโดยไม่ คํานึงถึงเด็กที่รับสื่อมากนัก และปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในการเสพสื่ออย่างเท่าทัน เนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะในการบริโภคสื่ออย่างเท่าทัน รู้จักเรียนรู้ วิเคราะห์ สามารถสร้าง เกราะป้องกันตนเองจากปัญหาที่ส่งผลกระทบจากสื่อ จากสภาพปัญหาดังกล่าวนํามาสู่โครงการ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีปริมาณมากขึ้น มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหามากขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ให้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สะท้อนสภาพปัญหาของสังคม ปัจจุบัน บ่งบอกถึงเป็นผู้มีศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของตนภายในท้องถิ่น เพื่อนําไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียน การสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็กและเยาวชนและเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อและบริโภค สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู็เท่าทัน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
2. เพื่อส่งเสริม สนับสุนน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันอันก่อให้เกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ
เป้าหมาย ด้านผลผลิต
     นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมทุกคน
ด้านผลลัพธ์
     นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน พัฒนาทักษะการบริโภคสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทัน สื่อ
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตัวชี้วัด นักเรียนสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์มี ผลงานอย่างน้อย 6 เรื่อง ต่อปีการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนเกิดความรู้และทักษะ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกร์เพื่อจัดทําสื่อสร้างสรรค์ผ่าน กระบวนการเรียนรู้
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ 1.  วิเคราะห์เป้าหมายในการจัดทําโครงการ และการจัดกิจกรรม
2.  นําผลวิเคราะห์ กําหนดเป้าหมายในการจัดทําโครงการ และ การจัดกิจกรรม
3.  ขอความร่วมมือ กับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูในการวางแผนจัดกิจกรรม
4.  กําหนดแผน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดกิจกรรม และนําเสนอโครงการ
ขั้นดำเนินการ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     3.1 กิจกรรม “ให้ความรู้กับนักเรียนด้านการจัดทําภาพยนตร์ สั้น”
     3.2 กิจกรรม “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ เพื่อเป็นพัฒนานักเรียนใน ด้านต่าง ๆ
     3.3 กิจกรรม “ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ” กับหน่วยงานต่าง ๆ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล 1. ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยการที่เกี่ยวข้อง
2. สํารวจความบกพร่อง,แก้ไข
3. ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จ และความก้าวหน้าของกิจกรรม
ขั้นสรุปและรายงาน 1.  สรุปปัญหา และข้อจํากัดของโครงการ
2.  ปรับกิจกรรมตามบริบท
3.  สรุปโครงการ และนําเสนอความสําเร็จโครงการ
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1