โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียน : สุราษฎร์ธานี 2 สพม.11

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 90.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : กนกรัตน์ โชติมุณี จำนวนผู้เข้าชม 48 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2556
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายพัฒนาโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับชาติที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงคัดเลือกโรงเรียนในรอบที่สองอีกจำนวน 500 โรงเรียนจากทั่วประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลและการวางแผนมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงานก้าวสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนจึงจัดกิจกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เช่น ฝึกการใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  อย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง เช่นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
  3. เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง Independent Study      
  4. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
เป้าหมาย
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนร้อยละ  80  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  อย่างเป็นระบบ
   2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง เช่นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   3. นักเรียนร้อยละ  98   สามารถนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง(Independent Study)
   4. นักเรียนสามารถร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   5. นักเรียนเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  การปฏิบัติจริง  อย่างมีคุณภาพ
     
ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสุราษฎร์
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2. ร้อยละ 80 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการใช้สื่อเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตน  (Independent Study)
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี่ แหล่งเรียนรู้ ช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง
 
สรุปคะแนนประเมิน 90.00
ไฟล์ประกอบ โครงการ.docx
ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ
2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
 
ขั้นดำเนินการ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
3. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ด้าน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เกณฑ์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์
ผลผลิต 1. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  อย่างเป็นระบบ
2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง เช่นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3.  นักเรียนนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง Independent Study      
4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
≥  ร้อยละ 80

≥  ร้อยละ80

≥  ร้อยละ98

≥  ร้อยละ60
 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
 
แบบสังเกต


แบบสอบถาม


แบบประเมิน


แบบสอบถาม
  SD


  SD


  SD


  SD
 
ผลลัพธ์ 1.นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง
 
ร้อยละ 50 นักเรียน แบบสอบถาม
แบบประเมิน
  SD
 
ขั้นสรุปและรายงาน รายงานผลตามตัวชี้วัด
งบประมาณ .  แผนการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

ที่

กิจกรรม
จำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวม
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุ
ภัณฑ์
ที่ดินฯ
1 ค้นคว้า ด้าน  ICT                
2 กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)       15,000       15,000
3 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานฯ       15,000       15,000
การบรรลุตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2.  ร้อยละ 80 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการใช้สื่อเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตน  (Independent Study)
 
ความพึงพอใจ นักเรียน ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจร้อยละ 95
ปัญหาและอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1