โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียน : แม่ริมวิทยาคม สพม.34

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา จำนวนผู้เข้าชม 6 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์  สร้าง
จิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. เพื่อจัดกิจกรรมลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
1.  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต อย่างน้อย 2 กิจกรรม
2.  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  อย่างน้อย 2 กิจกรรม ขึ้นไป
3. ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง อย่างน้อย 2 กิจกรรม ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการ จิตสังคมและจิตสำนึกตามสถานศึกษากำหนดในระดับ ดี  ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. นักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ ร้อยละ 50
 
ระยะเวลา 1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตัวชี้วัด 1.  นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.  นักเรียนร้อยละ 90   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
3. นักเรียนร้อยละ 50   ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนสามารถนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชนได้
3.นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
4.ครูมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1