โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียน : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.8

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : Siwaporn Klayjek จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
          รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
          ดังนั้นจึงได้นำแนวปฏิบัติ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาใช้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในรูปแบบของโครงงานคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้อย่างทั่วถึง
 
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี
          2.  เพื่อให้ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
             1. นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
             1. นักเรียนได้เรียนรู้โครงงานคุณธรรม
              2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
             3. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
ระยะเวลา 1 พ.ค. 3104 - 1 ต.ค. 3104
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ดีขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ           1.  นักเรียนนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติโครงงานคุณธรรม
          2.  นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
3.   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1