โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา

โรงเรียน : นาวังวิทยา สพม.29

ประเภท : โรงเรียนประชารัฐ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ดวงจันทร์ เวชกามา จำนวนผู้เข้าชม 39 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ประเภท โรงเรียนประชารัฐ
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าวทั้ง 3 มาตรฐาน โรงเรียนนาวังวิทยาจะต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผล ซึ่งการวัดและการประเมินผลในการเรียนการสอนเป็นการมุ่งค้นหาและพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนมีสองประการ ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) เป็นการประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนจะสังเกตจุดเด่นหรือจุดที่ต้องแก้ไขของผู้เรียนและผู้สอนแนะนำผู้เรียนจนทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ประการที่สอง การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวัดและการประเมินผลจะช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้  ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต
          จากหลักการข้างต้น  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ตระหนักถึงหลักการพัฒนาการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียน แนวทางและทิศทาง รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนนาวังวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการศึกษา” เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียนใหม่มีมาตรฐานต่อไป
 
วัตถุประสงค์           1 เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบและเข้าใจหลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา
          2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมาย           ครูและบุคลากรโรงเรียนนาวังวิทยา  จำนวน 32 คน
 
ระยะเวลา 15 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนาวังวิทยา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 ครูผู้สอนได้ทราบและเข้าใจหลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา
2 ครูผู้สอนนำเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1