โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียน : พังโคนวิทยาคม สพม.23

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 5

เผยแพร่เมื่อ : 23 ต.ค. 2561 โดย : ศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์ จำนวนผู้เข้าชม 7 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  มาตรา 22  และมาตรา 24  มุ่งเน้น

ให้จัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์มากที่สุด  และตามคู่มือดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทุกๆด้านอย่างเป็นองค์รวม   เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและงานกิจกรรมนักเรียน  จึงได้จัดทำกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรม ค่ายพุทธธรรม  และกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าวัดพัฒนาเยาวชนขึ้น
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2.  เพื่อนำวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.  เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและวัดในท้องถิ่น
4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว /ชุมชน/ประเทศชาติ
6.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
7.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักไตรสิกขา
 
เป้าหมาย ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามหลัก “ไตรสิกขา”
2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาในชีวิตประจำวัน ในการพัฒนาตนเองให้    
เป็นคนมีคุณภาพของครอบครัว/ชุมชน /ประเทศชาติ
 
ระยะเวลา 12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ตัวชี้วัด 1.นักเรียนร้อยละ 95ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
2.นักเรียนม.1 และม.4  ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนร้อยละ  95  มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้เรียนรู้และฝึกตนเองตามหลัก “ไตรสิกขา”
สรุปคะแนนประเมิน 5
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ - เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
-บันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ
--ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนตามกรอบแนวคิดการดำเนินงานของโรงเรียนวิธีพุทธ  กรอบแนวคิดการดำเนินงานตามหลักไตรสิกขา
--ประชุมวางแผนกำหนดกรอบ  กิจกรรม   แนวทางและวิธีการปฏิบัติ  
-กำหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติประจำวัน /  ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน

-ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนทราบ และรณรงค์ขอความร่วมมือ
ขั้นดำเนินการ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้  อาทิเช่น
1.  กิจกรรมประจำวัน
(  ขณะที่อยู่ในโรงเรียน”ตั้งแต่เช้าถึงเลิกเรียน)
-  นักเรียนทำความเคารพครูที่หน้าประตูก่อนเข้ามาในโรงเรียน
-  นักเรียนทำความเคารพพระพุทธรูปที่หน้าโรงเรียน
- เดินแถวเข้ามาในโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
- เดินสวนทางครู-อาจารย์ให้แสดงความเคารพ
- ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  (ร้องเพลงชาติ  สวด มนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตา  กล่าวคำปฏิญาณตน  และ-  ท่องสุภาษิตวันละบท 
-  กิจกรรมน้องไหว้พี่

-  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน
-  ตั้งใจเรียน  (มีสมาธิ) ในการเรียนทุกรายวิชา
-  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการศึกษาค้นคว้า/สืบค้น  จากสื่อเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-  ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
-  รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน /ห้องเรียน /ห้องน้ำ
- เข้าแถวซื้ออาหาร /รับประทานอาหารอย่างมีสติ
- ก่อนเลิกเรียนคาบสุดท้าย  ครูผู้สอนคาบสุดท้าย
   อบรมเกี่ยวกับการใช้ระมัดระวัง(การมีสติ) ในการ
   เดินทางกลับบ้าน
- นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างมีสติ (ปฏิบัติตามกฎจราจร)
2. กิจกรรมประจำสัปดาห์
-   เข้าร่วมประชุม / สวดมนต์ทำนองสรภัญญะประจำสัปดาห์
-   นักเรียนทำบุญตักบาตรวัดใกล้บ้านเนื่องในวันพระ / วันสำคัญทางพุทธศาสนา/หรือวันเกิด/ วันที่กำหนด
-  จัดรายการเสียงตามสาย มงคลชีวิต 38  (วันอังคาร)
3. กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
-  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา  เช่น
วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ฟังเทศน์  เวียนเทียน  พัฒนาวัด/ สถานที่สาธารณะต่างๆ  ปลูกต้นไม้
-  ทำบุญตักบาตร  เนื่องในงานวันไหว้ครู/
วันสถาปนา โรงเรียน
4.  กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
-  กิจกรรมนิมนต์พระมาแสดงธรรม
-  กิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้ทำความดี
-  กิจกรรมต้นไม้พูดได้ (เน้นคติธรรม)
- กิจกรรมป้ายนิเทศวันสำคัญทางพุทธศาสนา
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติ
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตรที่โรงเรียน
-  กิจกรรมเข้าพรรษาเข้าวัดพัฒนาเยาวชน
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งธรรม
- ฟังเทปธรรม / นั่งสมาธิในห้องจริยธรรม
- พัฒนาห้องจริยธรรม
ขั้นตรวจสอบประเมินผล 1.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2   สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.  บันทึกผลการปฏิบัติงาน   พร้อมบันทึกปัญหา 
 อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
ขั้นสรุปและรายงาน 1.  แก้ไขปัญหาอุปสรรค  ตามข้อเสนอแนะ  ตามผลการประเมิน
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  เสนอผู้บริหาร   เพื่อพิจารณาและสั่งการ
งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน140,000  บาท 
การบรรลุตัวชี้วัด 1.นักเรียนร้อยละ 95ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
 2.นักเรียนม.1 และม.4  ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
 
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1