โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการค่ายพุทธบุตร

โรงเรียน : พังโคนวิทยาคม สพม.23

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 13 ต.ค. 2561 โดย : ศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายพุทธบุตร
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  มาตรา 22  และมาตรา 24  มุ่งเน้น

ให้จัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์มากที่สุด  และตามคู่มือดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทุกๆด้านอย่างเป็นองค์รวม   เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและงานกิจกรรมนักเรียน  จึงได้จัดทำกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรม ค่ายพุทธธรรม  และกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าวัดพัฒนาเยาวชนขึ้น
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2.  เพื่อนำวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.  เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและวัดในท้องถิ่น
4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว /ชุมชน/ประเทศชาติ
6.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
7.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักไตรสิกขา
 
เป้าหมาย ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามหลัก “ไตรสิกขา”
2.  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาในชีวิตประจำวัน ในการพัฒนาตนเองให้    
เป็นคนมีคุณภาพของครอบครัว/ชุมชน /ประเทศชาติ
 
ระยะเวลา 12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ตัวชี้วัด 1.นักเรียนร้อยละ 95ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
2.นักเรียนม.1 และม.4  ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนร้อยละ  95  มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้เรียนรู้และฝึกตนเองตามหลัก “ไตรสิกขา”
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน140,000  บาท 
การบรรลุตัวชี้วัด 1.นักเรียนร้อยละ 95ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
 2.นักเรียนม.1 และม.4  ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
 
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1