โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน IS

โรงเรียน : โพธิแสนวิทยา สพม.23

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ศราวุธ แจ้งสุข จำนวนผู้เข้าชม 28 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน IS
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา สภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง ทำให้การจัดการศึกษาจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ ในปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ จึงควรมีกาปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น  การจัดการเรียนการสอนวิชา Independent Study (IS) สามารถส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งโรงเรียนโพธิแสนวิทยากำลังดำเนินงานเพื่อก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนวิชานี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู  โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น       
 
วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ในการจัดทำสื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอนวิชา Independent Study (IS)
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอน วิชา Independent Study (IS) ให้แก่ครู
 
เป้าหมาย
     3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 
                   -  สื่อการสอน วิชา Independent Study (IS)
                   -  เอกสารประกอบการสอน Independent Study (IS)
          3.2  เชิงคุณภาพ 
                    การจัดการเรียนการสอน วิชา Independent Study (IS) มีประสิทธิภาพ
 
ระยะเวลา 1 ก.ค. 2561 - 1 ก.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด                                                                                         
- ด้านปริมาณ
ครูผู้สอนวิชา Independent Study (IS) มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนทุกคน
- ด้านคุณภาพ
                    การจัดการเรียนการสอนวิชา Independent Study (IS) มีประสิทธิภาพ
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ครูมีสื่อการสอนวิชา Independent Study (IS) สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูได้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชา Independent Study (IS) เพื่อเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1