โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.42

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : นางสาวสิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง จำนวนผู้เข้าชม 28 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้การศึกษาเป็น  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาส ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้น
 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของ ชุมชน และท้องถิ่นได้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีสุนทรียภาพทางภาษา
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรบูรณาการ และ
มีผลการเรียนรู้ได้สูงขึ้น
5. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติ
ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
เป้าหมาย ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 90.00 ของผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี  
2. ร้อยละ 85.00 ของผู้เรียน มีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
3. ร้อยละ 80.00 ของผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4. ร้อยละ 75.00 ของผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย
5. ร้อยละ 90.00 ของผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดี และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี
2. ผู้เรียน มีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
3. ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้
4. ผู้เรียน มีความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลการเรียนรู้ ภาษาไทย
5. ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดี และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้         
 
ระยะเวลา 1 พ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ตัวชี้วัด ผู้เรียนสามารถผ่านกิจกรรม ต่างๆได้ ร้อยละ ตามที่เป้าหมายของโครงการที่ กำหนดไว้ได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี
 2. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 4. นักเรียนมีความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลการเรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้น
 5.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดี และสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ 1. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติผู้บริหารโรงเรียน
2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ
4.ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรม
5.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
6.ประเมินความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรม
7.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขั้นดำเนินการ 1. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติผู้บริหารโรงเรียน
2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ
4.ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรม
5.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
6.ประเมินความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรม
7.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขั้นตรวจสอบประเมินผล 1. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติผู้บริหารโรงเรียน
2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ
4.ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรม
5.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
6.ประเมินความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรม
7.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขั้นสรุปและรายงาน 1. จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติผู้บริหารโรงเรียน
2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ
4.ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรม
5.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
6.ประเมินความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรม
7.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
งบประมาณ 30,000บาท
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ ระดับยอดเยี่ยม
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1