โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่

โรงเรียน : โพธิแสนวิทยา สพม.23

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ศราวุธ แจ้งสุข จำนวนผู้เข้าชม 28 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนได้เตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ในปีการศึกษา 2561  ด้วยรูปแบบที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้  ซึ่งรวมถึงทักษะทางคณิตศาสตร์  ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนในการปรับพื้นฐานและสร้างทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา  2561
 
เป้าหมาย 3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 
                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  120  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  80 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน
          3.2  เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนได้รับการสอนปรับพื้นฐานความรู้เบื้องต้น  รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลา 1 ก.ย. 2561 - 1 ก.ย. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด                                                                                         
- ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับการปรับพื้นฐานความรู้
ร้อยละ 100

- ด้านคุณภาพ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ร้อยละ 100
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และ เรียนรู้วิธีการเรียนอย่างถูกต้อง
7.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ได้อย่างมีความสุข
7.4 นักเรียนมีศักยภาพทางวิชาการเหมาะสมกับชั้นเรียน
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1