โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน : ยางโกลนวิทยา สพม.39

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 4.7

เผยแพร่เมื่อ : 13 ต.ค. 2561 โดย : อโนชา อ๊อสวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา               การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ถือเป็นแนวทางในทางพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  รู้จักคิด วิเคราะห์ ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมให้เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้แก่ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมทักษะอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพการเรียนรู้  ฝึกทักษะการเรียนรู้  ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทักษะชีวิต  ส่งเสริมอาชีพ  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเปิดโอกาสให้ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กร  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                ผู้ศึกษาจึงได้ประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการศึกษา  และพัฒนาทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพแก่นักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กร  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  ศิลปะ  และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ

เป้าหมาย ด้านปริมาณ
     1.  ผู้เรียนโรงเรียนยางโกลนวิทยา  และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ร้อยละ  80  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
     2.  นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     3.  นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะการทำงาน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 
 ด้านคุณภาพ
      1.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน        2. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และทักษะอาชีพ
ระยะเวลา 17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนยางโกลนวิทยา
ตัวชี้วัด

     1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการทำงาน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

     
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและใช้เป็นแนวทางในการหารายได้ระหว่างเรียน
  3. นักเรียนมีศักยภาพทางวิชาการ  และงานอาชีพ
  4. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

 
สรุปคะแนนประเมิน 4.7
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมวางแผนการดำเนินการรูปแบบการจัดกิจกรรม
2. เตรียมดำเนินกิจกรรมสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นดำเนินการ 1. อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (งานฝีมือและการทำขนม)
3. 
จัดนิทรรศการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตรวจสอบประเมินผล ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ขั้นสรุปและรายงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ 22,000  บาท
การบรรลุตัวชี้วัด
  1. นักเรียนมีฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจ มากที่สุด
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1