โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียน : พรหมคีรีพิทยาคม สพม.12

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 13 ต.ค. 2561 โดย : ปรีชา มุสิกอง จำนวนผู้เข้าชม 28 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา    ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยี มีความจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน ที่เน้นการพัฒนาคนสู่ยุค ICT ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่เน้น ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบกับโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้ชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บริการครู นักเรียน และชุมชน
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
     2.1 ผลผลิต (Output)
 2.1.1  มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 2.1.2  มีสื่อเทคโนโลยีให้บริการ ครู นักเรียน และชุมชนอย่างพอเพียง
 2.1.3  สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและให้บริการสื่อโสตแก่ครู นักเรียน และชุมชน
     2.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
 2.2.1  มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนสอนและการให้บริการ
 2.2.2  ครู นักเรียน ชุมชน ได้ใช้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 2.2.3  ครู นักเรียน ชุมชน ได้ใช้บริการสื่อที่หลากหลาย
เป้าหมาย มีวัสดุ / ครุภัณฑ์ ใช้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอในการให้บริการครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน
 
ระยะเวลา 1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1