โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 พ.ย. 2561 โดย : โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมมีหลักสูตรการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีนิสัยรักการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และให้นักเรียนมีโอกาสร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  สนองนโยบายของรัญบาล 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ขยัน อดทน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก
เป้าหมาย ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเกิดการเรียนรู้และจุดประกายความคิดในการน้อมนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์

 
ระยะเวลา 1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ แปลงนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ตัวชี้วัด ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเกิดการเรียนรู้และจุดประกายความคิดในการน้อมนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1