โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการโรงเรียน วิถีพุทธ

โรงเรียน : ลองวิทยา สพม.37

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 โดย : วราวุธ วงศ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้าชม 22 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียน วิถีพุทธ
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2559
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักชาวพุทธในการดำเนินชีวิต
๒. เพื่อลดพฤติกรรมทางลบของนักเรียน
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ
๔. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม           
๕. เพื่อฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ
 
เป้าหมาย เป้าหมาย ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธผ่านกิจกรรม                         ที่หลากหลาย
ระยะเวลา 8 พ.ย. 2561 - 8 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนลองวิทยา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1