โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมพัฒนาทักษะและยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียน : ลองวิทยา สพม.37

ประเภท : โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 โดย : วราวุธ วงศ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้าชม 15 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะและยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประเภท โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา เพื่อจัดกิจกรรม สอนเสริมติวเข้มเนื้อหาวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อของนักเรียนให้สูงขึ้น
 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรม สอนเสริมติวเข้มเนื้อหาวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อของนักเรียนให้สูงขึ้น
 
เป้าหมาย เป้าหมาย จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบโอเนตผ่านขีดจำกัดล่างของประเทศเพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลา 0 543 - 0 543
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1