โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียน : น้ำริดวิทยา สพม.39

ประเภท : โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2561 โดย : สุจินดา จิตต์มั่่น จำนวนผู้เข้าชม 21 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประเภท โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 24  ระบุว่า “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้  รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์
          โรงเรียนน้ำริดวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีการจัดการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการเรียนการสอนใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
เป้าหมาย 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกลุ่มสาระ
ระยะเวลา 9 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บูรณาการเรียนการสอนครบทุก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1