โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 69 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่ชาติต้องการ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 หมวด 6  มาตรา 47  และมาตรา  48 ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการ  จัดทำการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
          จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกของ  สมศ.  รอบสองเมื่อเดือนมิถุนายน  2552  พบว่า  ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และควรให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารงานที่มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. รอบสามเมื่อวันที่  25-27  ธันวาคม  พ.ศ.  2556  พบว่า  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีและสถานศึกษาควรดำเนินการนิเทศ  กำกับ  และติดตามการตรวนสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)  ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
 
 
วัตถุประสงค์ 7.1  เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
          7.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.  หน่วยงานต้นสังกัดและกรอบการพัฒนา
          ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
          7.3  เพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2561
 
 
เป้าหมาย 8.1  ด้านผลผลิต   (Outputs)
                    8.1.1  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2561
                   8.1.2  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสูงกว่า
                   ปีที่ผ่านมา
 
          8.2   ด้านผลลัพธ์   (Outcomes)
                    1.  โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
                   2.  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด
                   3.  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- รายงานการประเมินตนเองประจำปี  SAR ปีการศึกษา  2561
ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสูงกว่าปีที่ผ่านมา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมิน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมิน
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0