โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาระบบงานแนะแนวและส่งเสริมประสานการศึกษา

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 80 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบงานแนะแนวและส่งเสริมประสานการศึกษา
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กล่าวไว้ใน หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา4 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  22  กำหนดให้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ งานแนะแนวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ
7.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
7.3      เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว
 
เป้าหมาย 8.1เชิงปริมาณ(ระบุ จำนวน/ร้อยละ)
               8.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8.2เชิงคุณภาพ
     8.2.1ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
               8.2.2. งานแนะแนวมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว
 
 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0