โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาคุณภาพกรสอนภาษาไทย

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 77 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพกรสอนภาษาไทย
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2555  และแนวทางการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารทางวิชาการ  การวัดผลประเมินผลการเรียน  และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอน  โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านสื่อ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  ที่จะส่งผลพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
 
เป้าหมาย 8.1 เชิงปริมาณ
 1. นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนช่วงชั้นที่  3  และ  4  ทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำไม่น้อยกว่ากว่าขั้นต่ำที่กำหนด
 2. กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้ภาษา
                3.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นนักเรียน เป็น
      สำคัญครบทุกรายวิชา
               4.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือตลอดจนสื่อส่งเสริมทักษะ
  ภาษาไทยที่มีคุณภาพ  พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า 
  ของผู้เรียนสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
              5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้รับการอบรม  สัมมนาความรู้กระบวนการการเรียนการสอน
   ภาษาไทยใหม่ ๆ จากหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
8.2  เชิงคุณภาพ
 1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามความคาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตร
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะทางภาษาไทย
               3.  ผู้เรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์  เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยที่มี
  ประสิทธิภาพ  ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่าง
  พอเพียง
              4.  กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  ที่มีทักษะพิเศษทางภาษาไทย
  ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
              5.  นักเรียนที่เรียนสาระการเรียนภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น  และ ม.ปลาย  ทุกคนมีความรู้และ
  ทักษะทางภาษาไทยเต็มศักยภาพตามความสามารถและวุฒิภาวะ  มีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง
  ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
   
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด ผลผลิต
-   นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยทั้งระดับม.ต้นและม.ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ
กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้ภาษา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน  มีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์  ในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียน เป็นสำคัญครบทุกรายวิชา
ผลลัพธ์
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  
  การฟังดูและพูด  และหลักการใช้ภาษา
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้   ครบทุกคน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  
  การฟังดูและพูด  และหลักการใช้ภาษา
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
   ครบทุกคน
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0