โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาแลพลศึกษา

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 102 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาแลพลศึกษา
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2553  กลุ่มาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้นำหลักสูตรของกลุ่มสาระฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ครูครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารวิชาการ  ระบบวัดประเมินผลการเรียนตามศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังขาดศักยภาพ  และขาดความคล่องตัวในการจัดดารเรียนการสอน  ทั้งทางด้านสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  การสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรม  การดำเนินชีวิตในสังคม  ตลอดจนการยกระดับกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
     เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกห้องเรียนรับโอกาสการแสดงออก 
     และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยมีผลสัมฤทธิ์  
    สูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3
 
 
เป้าหมาย     8.1 เชิงปริมาณ
    1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า
        ร้อยละ 80
    2. นักเรียนมีความพึ่งพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  อยู่ใน
        ระดับมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  80
    3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3
8.2  เชิงคุณภาพ
     1.  ครูมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน                2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80
- นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3
ผลลัพธ์
1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน              
 2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน              
 2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0