โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 106 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญได้กำหนดจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเป็นไปตามวุฒิภาวะและความถนัดของผู้เรียนตามประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง                ให้ผู้เรียนเกิดองค์รวมของการคิดการปฏิบัติและมโนสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่องโดยให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งนี้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          การจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าวต้องจัดความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและทักษะวิชาเฉพาะสาขาตลอดจนปัจจัยด้านวัสดุครุภัณฑ์สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาห้องเรียนสถานที่ที่เหมาะสมให้สอดรับกับบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชาดังกล่าวทำให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะทางศิลปะสอดคล้องกับวุฒิภาวะรักและหวงแหนในศาสตร์ศิลปกรรมวัฒนธรรมของชาติส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์ทักษะฝีมือทางศิลปะของผู้เรียนอันจะนำไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชาติในอนาคต
 
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายวิชา
  2. เพื่อให้ครูผู้สอนศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง
  4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การแสดงออกทางศิลปะ
  5. เพื่อให้เกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไปตามที่พึงประสงค์
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
  1. นักเรียนที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ทุกคนได้รับการพัฒนากล่อมเกลาด้าน
    สุนทรียศาสตร์และพัฒนาพฤติกรรมเป็นไปตามที่พึงประสงค์ เกิดจิตสำนึกที่ดีงามทางศิลปะตลอดจนความรู้และทักษะทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ตามความถนัดความสนใจ

    เชิงคุณภาพ
2.นักเรียนที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์มีการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ด้านอารมณ์
จิตใจสังคม พัฒนาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่พึงประสงค์ 
มีความรู้และทักษะศิลปะตามความถนัด และมีเจตคติโดยรวมที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
ความสนใจและวุฒิภาวะ

 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด -ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การแสดงออกทางศิลปะ
-เพื่อให้เกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไปตามที่พึงประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้มีเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์แสดงออก
ทางศิลปะ
            ๒. ผู้เรียนเกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไป
ตามที่พึงประสงค์
            ๓. ครูผู้สอนศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
            ๔. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง

 
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0