โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 101 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วัสดุในการปฏิบัติงานนั้น ทั้งในส่วนของงานช่าง งานเกษตร งานบ้าน งานธุรกิจ งานประดิษฐ์ และงานเทคโนโลยี ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติเป็นประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้เพื่อจัดวัสดุดังกล่าวขึ้นมา
 
วัตถุประสงค์    - เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
 
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณนักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
เชิงคุณภาพนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0