โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 90 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ปัจจุบันโลกเราได้ก้าวสู่การวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน  ตลอดจนครอบครัว  ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเอง  ปรับสภาพความเป็นอยู่   ปรับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัย  ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้น  ประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  จึงมีการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและก้าวทันต่อประเทศอื่น ๆ
 
วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับระดับการศึกษา
2.  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
เป้าหมาย 8.1 เชิงปริมาณ
    1. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศทุกคนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการความรู้และการ
วัดประเมินผลเป็นไปตามเป้หมายของหลักสูตร
    2. มีห้องปฏิบัติการห้องศูนย์วิชาห้องสมุดกลุ่มสาระวัสดุอุปกรณ์และสื่อทางภาษาต่างประเทศ
เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน
  8.2      เชิงคุณภาพ
      1. นักเรียนได้รบการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา
      2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อและ
  ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
   
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด ผลผลิต
มีห้องปฏิบัติการวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนมีวิธีจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
ผลลัพธ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น
นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น
นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0