โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 100 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา จากนโยบายของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมในการรับเด็กเรียนรวมเข้าเรียนรวมใน
ชั้นเรียน โดยถือประโยชน์รวมกันระหว่างเด็กเรียนรวมและเด็กในชั้นเรียนนั้นจึงเป็น  
ภาระสำคัญยิ่งในการวางแผน และเตรียมการเพื่อรับเด็กเรียนรวมเข้าเรียนรวม อย่างรอบ
รอบคอบเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  เห็นควรที่จะจัดโครงการเรียนรวม
 
วัตถุประสงค์ 7.1ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนร่วมแก่ ครู พ่อแม่  ผู้ปกครอง เพื่อให้การ 
ช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียน
          7. 2 เป็นความร่วมมือ และการทำงานของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง โดยฝึกเด็กเป็นสำคัญ
 
เป้าหมาย 8.1เชิงปริมาณ(ระบุ จำนวน/ร้อยละ)
               8.1.1นักเรียนเรียนรวมร้อยละ 100 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
               8.2เชิงคุณภาพ
8.2.1นักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในด้านทักษะ การอ่าน  การเขียนและการคำนวณ
 
 
 
 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
เด็กนักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการ
ที่ก้าวหน้าขึ้นตามแผนการสอนแบบ IEP  
เชิงคุณภาพ
การดำเนินงานของนักเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดำเนินงานของนักเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0