โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนางานน้ำดื่มน้ำใช้

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 86 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนางานน้ำดื่มน้ำใช้
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อบริการแก่คณะครูและนักเรียน  และสำหรับรองรับผู้ปกครอง  ผู้มาเยือนซึ่งต้องใช้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  สะอาด  ถูกต้องตามหลักอนามัยจึงต้องมีการปรับปรุง  ซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
              ๑.จัดบริการด้านสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานและพร้อมบริการอยู่ตลอดเวลา
เชิงคุณภาพ
              ๑.มีระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย  สะอาดถูกหลักอนามัย
 
ระยะเวลา 16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
       มีผู้ปฏิบัติงานและระบบที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
       มีระบบสาธารณูปโภคปลอดภัย สะอาดถูกหลักอนามัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบสาธารณูปโภคปลอดภัย สะอาดถูกหลักอนามัย

 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0