โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียน : กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) สพม.10

ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 24 พ.ย. 2561 โดย : นางสาวกนกกร จันทร์อนันต์ จำนวนผู้เข้าชม 80 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสุจริต
ประเภท โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา 24 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการ
ออกคำสั่ง
ขั้นดำเนินการ จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน
ขั้นตรวจสอบประเมินผล การประเมินความพึงพอใจของโครงการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นสรุปและรายงาน รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
งบประมาณ 30000 บาท
การบรรลุตัวชี้วัด นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต
ความพึงพอใจ ระดับมาก
ปัญหาและอุปสรรค เวลาจำกัดในการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มใหญ่
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0