โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

โรงเรียน : ทัพทันอนุสรณ์ สพม.42

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 27 ธ.ค. 2561 โดย : สมชาย ปานหลุมข้าว จำนวนผู้เข้าชม 81 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ
          ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา กระบวนการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษาแรก คือ ภาษาไทย ที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเชื่อมโยงเสียงกับภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ แล้วจึงนำไปสู่การเลียนเสียง คือ การพูด และนำไปสู่การอ่านและการเขียนในที่สุด การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง
          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 ในปีการศึกษา 2561
 
วัตถุประสงค์           1) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
          2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
          3) เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
 
เป้าหมาย           1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
          2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
          3) ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนความคิดของตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
 
ระยะเวลา 15 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
1) ร้อยละของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ ประเมินมาตรฐานที่ 3.1
 
แบบประเมินมาตรฐานที่ 3.1
2) ร้อยละของนักเรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ประเมินมาตรฐานที่ 3.2
 
แบบประเมินมาตรฐานที่ 3.2
3) ร้อยละของนักเรียน สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนความคิดของตนเอง ประเมินมาตรฐานที่ 4.1
 
แบบประเมินมาตรฐานที่ 4.1
4) ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ / กิจกรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ           1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
          2) นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
          3) นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0