โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวพัฒน์

โรงเรียน : วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.10

ประเภท : โรงเรียนดีศรีตำบล

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 17 ก.พ. 2562 โดย : นางสาววรรณา ปุจฉาการ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวพัฒน์
ประเภท โรงเรียนดีศรีตำบล
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา 17 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0